Alle vragen over betalen, ontvangen of schenken

Alle vragen over betalen, ontvangen of schenken

Alle cursusprijzen of programmakosten staan vermeld bij de betreffende programma. Deze kosten zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld op de factuur die u kort voor aanvang
Betaling via eenmalige machtiging of factuur
De prijzen van cursussen (inclusief eventuele kosten voor cursusmateriaal) vindt u bij de cursusbeschrijvingen.
Bij uw aanmelding kiest u hoe u wilt betalen: u geeft een eenmalige machtiging voor incasso af of u betaalt per factuur (tegen betaling van €25 administratiekosten). U kunt ook aangeven dat de factuur op naam van een derde partij (bedrijf of persoon) komt te staan. Graag in het opmerkingenveld alle gegevens van de derde partij vermelden.

Informatie over uw betaling in MijnHOVO
Ongeveer een week voor aanvang van het programma ontvangt u van HOVO bericht dat uw factuur in MijnHOVO is geplaatst.
U ontvangt per programma een factuur, dus als u voor meerdere programma's bent geplaatst, ontvangt u meerdere facturen, steeds ongeveer een week voor de startdatum.
Hierop vindt u de totaalprijs voor het programma, de BTW-specificatie en eventuele extra kosten.

1. Betaling via een eenmalige machtiging voor incasso
Als u een machtiging voor een eenmalige incasso hebt afgegeven, is de factuur die u in MijnHOVO ziet uitsluitend bedoeld ter kennisgeving, onderaan de factuur staat vermeld of u een machtiging of een factuur heeft afgegeven. Het cursusgeld wordt dan automatisch afgeschreven van het IBAN-nummer dat u hebt opgegeven.

2. Betaling via een factuur
Hebt u aangegeven dat u per factuur wilt betalen, dan vindt u in MijnHOVO de factuur met de betaalgegevens, vermeerderd met de factuurkosten. Deze factuur dient binnen 7 dagen te zijn voldaan.

Het cursusgeld wordt alleen geïncasseerd indien u geplaatst bent voor de cursus en alleen als de cursus doorgaat.
Als u uw inschrijving hebt geannuleerd, worden de verschuldigde annuleringskosten via een eenmalige incasso geïncasseerd op basis van onze annuleringsregels. Indien u verzocht heeft om een betaling per factuur, vindt u op de factuur zowel de annuleringskosten als de factuurkosten.
Is uw jaarinkomen lager dan €22.000 bruto?
Is uw bruto jaarinkomen (alleen of gezamenlijk) niet hoger dan € 22.200? Dan kunt u in aanmerking komen voor een korting van 40% op het cursusgeld. Dit geldt voor maximaal één cursus per semester. Deze korting is een gezamenlijke geste van de Stichting Cursisten HOVO-VU en HOVO Amsterdam. Reductie geldt in principe alleen voor cursussen, niet voor programma’s die onder de noemer HOVO Extra worden aangeboden zoals losse lezingen, studiedagen en HOVO-kindercolleges.

Stichting Cursisten HOVO-VU
De Stichting Cursisten HOVO-VU is een onafhankelijke stichting die onder meer het reductiefonds van de VU beheert. Geïnteresseerden van wie het inkomen onder de inkomensgrens valt, kunnen een cursus bij HOVO Amsterdam volgen dankzij de financiële bijdragen van vele gulle gevers aan het studiefonds.

Ontvangen – hoe komt u in aanmerking voor korting?
De Stichting Cursisten HOVO-VU beoordeelt elke aanvraag voor reductie op een cursusprijs individueel en op basis van financiële bewijsstukken. Als financieel bewijsstuk geldt uitsluitend het IB-biljet of het document met het geregistreerd inkomen over het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de bijdrage gevraagd wordt. Het geregistreerd inkomen kunt u digitaal opvragen door bij de belastingdienst in te loggen met uw DigiD en het betreffende document uit te printen. U kunt dit bewijsstuk ook telefonisch aanvragen (0800-0543). U ontvangt het document na ongeveer een week.

Stuur uw aanvraag uiterlijk drie weken voor aanvang van de cursus, samen met het bewijsstuk, naar: Stichting Cursisten HOVO-VU t.a.v. mevrouw E. Wendel, Nieuwe Passeerdersstraat 124, 1016 XP Amsterdam of per mail naar: ewenhovo@xs4all.nl.
Daarnaast geeft u zich via de HOVO-website op voor de cursus waar u aan wilt deelnemen (incl. betaaloptie). Als u recht hebt op korting, wordt het verlaagde bedrag in rekening gebracht. Als u niet in aanmerking komt voor korting en wilt afzien van deelname, kunt u direct bij HOVO uw aanmelding kosteloos terugtrekken. Wij verzoeken u dit voorafgaand de start van de cursus te doen.

Schenken – hoe wordt u donateur?
Het reductiefonds wordt beheerd door de Stichting Cursisten HOVO-VU. Voor minimaal € 15 per jaar draagt u bij aan de korting die HOVO Amsterdam in mindering brengt op het cursusgeld.

Als donateur krijgt u korting op de excursies die de Stichting minimaal een keer per jaar organiseert. Eerdere excursies gingen naar de kunstcollectie van het AMC, een architectuurrondvaart in het IJ of een rondleiding in de Hortus Botanicus. U wordt hiervan (per e-mail) op de hoogte gehouden via het bulletin van de Stichting Cursisten HOVO-VU.

Wilt u donateur worden? Stuur een e-mail met uw gegevens naar dhr. N. Koning (koningn@planet.nl) waarin u laat weten dat u graag €15 per jaar doneert aan de Stichting Cursisten HOVO-VU. U kunt dit ook op de HOVO website aangeven, de optie staat onder het kopje “gids en/of nieuwsbrief aanvragen”.

Legaat of erfstelling – hoe kunt u nalaten?
Mocht u HOVO Amsterdam belastingvrij een gift willen nalaten, dan kunt u dit regelen met een legaat of door HOVO te benoemen als erfgenaam. Met een legaat laat u een vast bedrag na, een vastgesteld gedeelte van uw latenschap of een specifiek bezit, zoals een huis, sieraden of kunst. Wilt u HOVO erfgenaam maken dan wordt de erfenis verdeeld onder alle erfgenamen, waaronder HOVO. De erfstelling wordt in samenspraak met de notaris opgenomen in uw testament.

NB: u kunt HOVO als erfgenaam/legataris te benoemen maar dan moet in de bepaling zijn opgenomen dat het gaat om HOVO als onderdeel van stichting VU. HOVO-VU is namelijk geen rechtspersoon. U kunt ook Stichting VU benoemen, met daarbij de uitdrukkelijke bepaling dat het erfdeel /het legaat moet worden aangewend voor HOVO-onderwijs (‘oormerken’). Stichting VU heeft een anbi-status heeft, dus hetgeen wordt nagelaten is vrij van heffing.