Onderwijs bij HOVO Amsterdam

Zin in kennis. Dat is waarom al sinds 1990 duizenden deelnemers cursussen volgen bij HOVO aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bij HOVO volgt u cursussen over kunst, architectuur, letteren, muziek, archeologie en (cultuur)geschiedenis, filosofie en religie, maar ook over andere onderwerpen die verdieping bieden bij wat de media brengen: over economie, sociale wetenschappen, psychologie. Onderzoekers van de VU en externe docenten vertellen u over de laatste stand van zaken op het gebied van exacte vakken en medische wetenschap.
 

Voor wie?

HOVO Amsterdam is in 1990 opgericht als een onderwijsvorm voor ‘ouderen’. Daaronder werd iedereen vanaf vijftig jaar verstaan. Tegenwoordig noemen we mensen vanaf vijftig niet meer ‘oud’. Wel zien we dat de leeftijd een zekere algemene ontwikkeling met zich meebrengt, in vergelijking met bijvoorbeeld twintigers. Ons cursusaanbod sluit aan op uw mogelijk (her)nieuwde interesse in uw algemene ontwikkeling.
Als lid van HOVO Nederland nemen wij de doelstelling van HOVO Nederland in acht, namelijk het aanbieden van cursorisch onderwijs voor iedereen vanaf vijftig (zie ook 'HOVO Nederland' verderop op deze pagina).

We hebben een royaal aanbod aan cursussen voor iedereen vanaf vijftig. Maar daarnaast openen we ook onze deuren voor alle belangstellenden, ongeacht leeftijd, in ons aanbod VU voor elke leeftijd. Immers, niemand is te jong om te leren. Het complete aanbod van cursussen, trainingen en lezingen vindt u via het overzicht met alle cursussen en leergangen.

Informatie over aanmelding, betaling, annulering, reductiemogelijkheden en contact met HOVO treft u aan op de pagina praktische informatie.

Informatie over het onderwijs

HOVO Amsterdam biedt drie keer per jaar een nieuw cursusprogramma aan: voorjaar, zomer en najaar. De cursussen bij HOVO zijn onafhankelijk van elkaar te volgen. Soms maken ze deel uit van een leergang – deze stelt u in de gelegenheid langere tijd een samenhangend geheel van cursussen te volgen.
De meeste cursussen bestaan uit twee tot tien hoorcolleges met gelegenheid tot vragen of discussie en een vorm van zelfstudie. De colleges duren twee tot drie uur, inclusief maximaal dertig minuten pauze. De meeste cursussen vinden overdag plaats en door de week. Studiedagen vinden meestal op vrijdag of zaterdag plaats. HOVO biedt geen gecertificeerd onderwijs en leidt niet op voor een diploma.

Het complete aanbod van cursussen, trainingen en lezingen vindt u via het overzicht met alle cursussen en leergangen.
 
Het onderwijsniveau van HOVO is meestal algemeen inleidend en vergelijkbaar met dat van eerstejaarscolleges. We veronderstellen een algemene ontwikkeling bij de deelnemers, maar specifieke voorkennis is over het algemeen niet nodig – tenzij dit bij de cursusbeschrijving anders staat vermeld. HOVO kent geen toelatingseisen, behalve een minimumleeftijd van vijftig jaar voor het cursusaanbod voorjaar, zomer en najaar.
 
U bepaalt zelf hoe diep u op de stof ingaat: HOVO kent geen studieverplichting, maar biedt wel de mogelijkheid tot verdieping. De hoeveelheid zelfstudie is meestal enkele uren per week. Bij sommige cursussen wordt een actievere inbreng gevraagd. Dit staat vermeld bij de onderwijsvorm en studiebelasting. Bij enkele cursussen hebt u de mogelijkheid om een toets te maken. Dit is niet verplicht. Omdat er geen tentamens zijn, is zelfstudie vrijwel nooit verplicht.
Vaak is er een gedrukte reader beschikbaar die de docent heeft samengesteld of een door de docent geschreven syllabus. Deze ontvangt u bij het eerste college. Readers zijn in verhouding duurder dan syllabi vanwege auteursrecht; de kosten ervan zijn bij de cursusprijs inbegrepen. Eventueel aanvullend digitaal studiemateriaal of presentaties worden overzichtelijk in uw eigen MijnHOVO-omgeving geplaatst. Mede vanwege het auteursrecht kunnen presentaties niet in alle gevallen beschikbaar worden gesteld. Verplichte of aanbevolen boeken dient u zelf aan te schaffen.
 
Bij het maken van geluidsopnames en/of het filmen van onderwijsaangelegenheden (colleges) is voorafgaande toestemming vereist van de betreffende docent en/of andere sprekers (waaronder medecursisten). Ook na toestemming mogen de opnames alleen voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Het is niet toegestaan de beeld-/geluidsopname op welke wijze dan ook, bijvoorbeeld via social media, te verspreiden dan wel beschikbaar te stellen.

 Vanwege auteursrecht en privacywetgeving is het maken van opnames van online colleges niet toegestaan.  
De intellectuele eigendomsrechten op het cursusmateriaal van HOVO berust bij de docent die het materiaal heeft gemaakt. Gebruik van het cursusmateriaal anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

Kwaliteit bij HOVO

HOVO stelt hoge eisen aan de docenten en het cursusaanbod en hecht veel waarde aan de bewaking van de kwaliteit. Hoe?

Selectie, coaching en kwaliteitsbewaking
Een goed cursusaanbod begint bij goede docenten. HOVO werkt samen met inspirerende, ervaren docenten die experts op hun vakgebied zijn en die goed op de hoogte zijn van de didactische en inhoudelijke wensen van de deelnemers. Docenten die voor het eerst college geven voor HOVO krijgen, na een zorgvuldige selectieprocedure, persoonlijke coaching vanuit HOVO Amsterdam. Docenten ontwikkelen hun eigen cursusaanbod bij HOVO.

HOVO is onderdeel van de Vrije Universiteit Amsterdam. Dat betekent dat het onderwijs dat wordt aangeboden een academisch niveau heeft. Docenten stimuleren een zelfstandige leerhouding bij deelnemers. Dit betekent: ruimte voor eigen oordeelsvorming, (beperkte) discussie, kritische beschouwing en verdieping. HOVO biedt geen geaccrediteerd onderwijs en leidt niet op voor diploma’s.
 
Meer informatie over de docenten bij HOVO vindt u op de docentenpagina’s.
 
De Vrije Universiteit Amsterdam bewaakt de kwaliteit van het onderwijs dat onder de noemer HOVO wordt aangeboden. Dit is de taak van de programmacommissie van HOVO. De HOVO-programmacommissie bestaat uit vertegenwoordigers uit verschillende faculteiten die zijn aangesteld door de VU.

VU logo

Leden programmacommissie
prof. dr. Herman Verhoef (voorzitter), Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen
drs. Brenda van Keeken, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen
prof. dr. Piet Mulders, Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen
prof. dr. Arko Oderwald, Amsterdam Unversitair Medisch Centrum
dr. Angela Roothaan, Faculteit der Geesteswetenschappen
prof. dr. Richard Neerhof, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
drs. Carolien van Bergen, programmadirecteur HOVO Amsterdam
drs. Theo Joosten, directeur UCGB a.i.
dr. Bob Baljet, voorzitter Stichting Vrienden HOVO-VU
drs. Alma van Donk, Bureau Bestuurszaken VU
  
Alle cursussen worden geëvalueerd door de onafhankelijke dienst Onderwijsevaluatie, Toetskwaliteit en Institutional Research van de afdeling Onderwijsbeleid, Kwaliteitszorg en Procesregie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Indien de evaluatierapporten hiertoe aanleiding geven, worden waar mogelijk passende maatregelen getroffen. Het resultaat: uitstekende gemiddelde beoordelingen van ons aanbod door cursisten, van ruim een 4,7 op een schaal van 0-5 voor docenten en inhoud, en goede beoordelingen voor service en faciliteiten.
HOVO Amsterdam is lid van, de landelijke Vereniging van HOVO Nederland. Deze stelt de kwaliteitseisen vast waaraan een HOVO-instelling moet voldoen om de naam HOVO te mogen voeren en heeft een onderwijsvisie ontwikkeld voor HOVO.

HOVO Nederland
 
Uiteraard streven wij ernaar u optimaal van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u ontevreden bent over het onderwijs, de faciliteiten of onze dienstverlening. Komt u er met de docent niet uit wat betreft de inhoud, vorm of aanpak van de cursus die u volgt, of heeft u klachten over de faciliteiten van de VU of andere zaken, stuur uw klacht dan naar hovo@vu.nl.
Wij streven ernaar uw klacht binnen 7 werkdagen te beantwoorden. Als u samen met onze medewerkers niet tot een bevredigende oplossing komt, kunt u zich wenden tot opleidingsmanager drs. Carolien van Bergen (c.d.van.bergen@vu.nl). Mocht dit evenmin tot een acceptabele uitkomst leiden, dan wordt uw klacht, afhankelijk van de aard van de klacht in behandeling genomen door de Programmacommissie (met betrekking tot de inhoud, via voorzitter h.a.verhoef@vu.nl) of het Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen (UCGB) (overige zaken, via directeur UCGB dhr. Theo Joosten (a.i.), theo.joosten@vu.nl).
Bij de beantwoording van uw klacht raadplegen wij het Regelingen Studenten Vrije Universiteit Amsterdam. Dit is weliswaar bedoeld voor studenten uit het reguliere onderwijs, maar kan in sommige gevallen een uitweg bieden bij kwesties rond HOVO.