Betaling en annulering

> betaling en incasso
> annuleringsvoorwaarden
> herroeping
> reductiemogelijkheden

BETALING

eenmalige incasso door Vrije Universiteit Amsterdam
De cursusprijzen staan bij de cursusbeschrijvingen vermeld. Betaling vindt plaats via een eenmalige machtiging (op het aanmeldformulier). U hoeft dus bij aanmelding nog niet direct te betalen.
Bij het afgeven van een eenmalige machtiging moeten de naam, adres en woonplaats van degene die zich aanmeldt en de naam van de rekeninghouder en diens IBAN-nummer met elkaar overeenkomen.

Het cursusgeld wordt kort voor aanvang van de cursus van uw rekening afgeschreven door Vrije Universiteit Amsterdam.
U ontvangt kort daarvoor een automatisch bericht van uw bank met de volgende formulering:
Er wordt binnenkort € (bedrag) door Vrije Universiteit Amsterdam van uw rekening geïnd. Wanneer u wilt weigeren, klik op deze button.

Let op:
1. De naam HOVO wordt niet vermeld op uw rekeningafschrift. Voor uw informatie: de IBAN van de VU eindigt op de cijfers 654.
2. Het kúnnen weigeren van een incasso (via de button op de bankpagina) is een proces van de bank en staat los van de annuleringsvoorwaarden (zie hieronder). Als u de incasso weigert, ontvangt u alsnog een factuur indien u volgens onze annuleringsvoorwaarden geld aan HOVO verschuldigd bent.

Wilt u liever geen automatische incasso afgeven of wilt u dat iemand anders betaalt voor uw cursus? Tegen extra bijbetaling van €12,00 servicekosten sturen wij u een factuur toe.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

annulering door cursist
Afmelden dient altijd schriftelijk te gebeuren, met terugzending van het toegangsbewijs van de cursus(sen) waarvoor u wilt annuleren, o.v.v. Annulering.
Uw annulering wordt in behandeling genomen zodra u uw toegangsbewijs hebt teruggestuurd. U ontvangt geen bericht van ontvangst; wel bevestigen wij de annulering per e-mail. Bij aanmelding voor de cursus tekent u voor akkoord met de (annulerings)voorwaarden.

Tot 3 weken voor de aanvangsdatum van de cursus: € 20,- administratiekosten

  • Vanaf 3 weken voor de aanvangsdatum t/m 9 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus: 50% van de cursuskosten.
  • 8 dagen voor aanvang tot de dag vóór aanvang van de cursus: u betaalt de volledige cursuskosten, maar HOVO reserveert 50% hiervan voor een eventuele volgende cursus. Dit bedrag blijft 1 jaar staan. Restitutie is niet mogelijk.
  • Vanaf de aanvangsdatum is annulering niet meer mogelijk. U bent de volledige cursuskosten verschuldigd. Gehele of gedeeltelijke restitutie is niet mogelijk.

annulering door HOVO Amsterdam 
HOVO maakt eventuele annuleringen van een cursus vanaf ca. één maand, maar uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus bekend. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij ziekte van een docent kan deze periode korter zijn. Zonder bericht gaat de cursus door. Mocht om onvoorziene redenen een cursus vroegtijdig moeten worden afgebroken (bijvoorbeeld ziekte van de docent), dan bieden wij restitutie op basis van het aantal gederfde colleges.

aansprakelijkheid
De in de gids vermelde gegevens omtrent cursussen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn, zonder dat HOVO Amsterdam aansprakelijk gesteld kan worden. De opleidingsmanager kan indien nodig, de gegevens na het verschijnen van de studiegids wijzigen.

HERROEPING

herroeping bij online aanmelding
Vanwege de wet Koop op afstand hebt u tot 14 dagen na inzending van uw digitale aanmeldformulier bedenktijd. Mocht u onverhoopt binnen deze termijn willen afzien van deelname aan de cursus waarvoor u zich hebt opgegeven, dan dient u ons dit schriftelijk te laten weten (per mail of per post). In dat geval worden geen annuleringskosten gerekend. Zie bijgaand Formulier voor Herroeping voor verdere instructies (Europees formulier voor herroeping). Als u reeds een bewijs van inschrijving van HOVO hebt ontvangen of nog ontvangt, bent u verplicht dit binnen 7 dagen na uw herroeping aan HOVO te retourneren. Het recht op herroeping vervalt indien u zich minder dan 14 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus opgeeft. In dat geval gelden de reguliere annuleringsvoorwaarden.

n.b.: deze bedenktijd geldt niet als u uw aanmeldformulier per post naar ons heeft toegestuurd.
Indien er meer dan twee weken tijd zit tussen uw aanmelding en uw afmelding gelden de annuleringsvoorwaarden zoals hierboven beschreven.

REDUCTIEMOGELIJKHEDEN

HOVO Amsterdam wil graag toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerden. Indien uw inkomen onder een bepaalde grens valt, zijn er mogelijkheden voor reductie op het cursusgeld.

reductiemogelijkheden HOVO Amsterdam