Thomas van Aquino: Over het zijnde en het wezen - Inschrijven niet meer mogelijk

Jagersma - AquinoDe dertiende eeuw wordt door velen beschouwd als de hoogvlakte van de middeleeuwse wijsbegeerte. Binnen het illustere gezelschap van vermaarde denkers dat in deze bloeitijd van de Scholastiek werkzaam was, neemt de Dominicaanse theoloog en filosoof Thomas van Aquino (1225-1274) een uitnemende plaats in. Door velen wordt zijn diepzinnige en omvangrijke oeuvre beschouwd als de culminatie van het middeleeuwse denken en als de bekroning van het voor de scholastieke filosofie kenmerkende streven naar een optimale vereniging van (christelijk) geloof en rede.
Met ongekende ijver en zorgvuldigheid werkte Thomas aan een grootse en omvattende synthese van op de rede gebaseerde kennis en aan de christelijke openbaring ontleende geloofsinzichten, zoals blijkt uit zijn befaamde Summa Theologiae. Daarbij werd hij geleid door de overtuiging dat filosofie en theologie, natuurlijke en bovennatuurlijke waarheden, elkaar niet tegenspreken, maar juist naadloos op elkaar aansluiten. Zintuigelijke ervaring en verstand zijn legitieme bronnen van kennis, die ons op weg helpen naar hogere inzichten, die we op hun beurt niet op eigen kracht, maar via de Bijbel aangereikt krijgen, en die als voltooiing en vervolmaking van onze natuurlijke vermogens dienen te worden beschouwd.
Bij de uitwerking van zijn synthesemodel maakte Thomas intensief gebruik van het wijsgerige instrumentarium van de Griekse filosoof Aristoteles. Diens in de twaalfde en dertiende eeuw herontdekte en in het Latijn vertaalde boeken wekten bij velen grote bewondering. In zijn beroemde korte geschrift De ente et essentia (‘Over het zijnde en het wezen’), geeft hij een indrukwekkende en typerende analyse van de basisbegrippen van de aristotelische metafysica.

docentDrs. Arend Klaas Jagersma
onderwijsvorm10 hoorcolleges met ruimte voor vragen
studiebelastingca. 3 uren zelfstudie per week
literatuurThomas van Aquino, Over het zijnde en het wezen, Damon, 2017
dag en tijddinsdag, 13.30-16.00 uur
data25 september t/m 4 december 2018 
geen college op 23 oktober
cursusprijs€ 280
cursuscodeV479-18nj
uiterste aanmelddatum16 september
  

  Inschrijven niet meer mogelijk