De weg van het mensenleven, een filosofisch onderzoek naar zin - Inschrijven niet meer mogelijk

Ziegelaar - MensenlevenFilosofie is het al duizenden jaren durende gesprek van de mens met zichzelf en is betrokken op vragen rond zin, zinloosheid en zingeving. We onderzoeken in deze cursus verschillende thema’s om tot diepere inzichten te komen die ons helpen om te gaan met de zinvraag naar zin. Daarbij maken we gebruik van filosofen uit de westerse traditie. We onderzoeken eerst wat we onder ‘zin’ en ‘zingeving’ kunnen verstaan. Er wordt een 5-dimensionaal model van zingeving gepresenteerd, waarin de levensgebieden van de mens worden gethematiseerd als dimensies van verwerkelijking die elkaar kunnen versterken of belemmeren. Deze dimensies worden dan verder uitgewerkt aan de hand van manieren om zin te ervaren: vrijheid tot zelfontplooiing, het bereiken van doelen, het ervaren van vriendschap en liefde, het ervaren van schoonheid in natuur en kunst en het ontwikkelen van een religieuze levenshouding. We onderzoeken wat er gebeurt als zingeving faalt, bijvoorbeeld door tegenslagen of verlies. We onderzoeken de vertwijfeling van de zinloosheid, zoals onder begrip gebracht in het nihilisme, absurdisme en futilisme. We onderzoeken wat de grootste uitdaging lijkt te zijn voor het ervaren van zin: de dood. We onderscheiden verschillende verhoudingen tot de dood en laten zien dat zij niet in tegenspraak is met een zin van het leven. Tot slot exploreren we een ‘derde weg’ tussen theïsme en atheïsme: aardse mystiek, een wijze van denken en ervaren waarin het mysterie van het aardse bestaan alle nadruk krijgt.

docentDrs. Arnold Ziegelaar
onderwijsvorm10 hoorcolleges met ruimte voor vragen
studiebelastingca. 2 uur per week zelfstudie
literatuurgeprinte syllabus
dag en tijdmaandag, 18.30-21.00 uur
data1 oktober t/m 10 december 2018
geen college op 22 oktober
cursusprijs€ 297 (incl. syllabus t.w.v. € 17)
cursuscodeV476-18nj
uiterste aanmelddatum17 september
 

  Inschrijven niet meer mogelijk